Eng

Terrassa

IMG_5052_retall2

Terrassa

Tipologia: Habitatge 
Situació: Terrassa
Any: 2021- en curs
Client: Privat

Es tracta d’un projecte d’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al casc antic de Terrassa. La parcel·la té unes condicions privilegiades amb una amplada de gairebé 7,5 m i un jardí posterior frondós i ben orientat.

El client ens demana una casa poc compartimentada i que tingui continuïtat espacial. La proposta es concep amb la voluntat principal de ser recorregut i successió.

La casa es tanca a carrer i es volca a jardí. Amb una profunditat edificable de 23m la introducció d’un buit central es fa gairebé imprescindible per fer arribar la llum al cor de la casa. L’atri central incorpora l’escala, estructura l’espai i proporciona una lectura global de l’espai domèstic. En secció, aquest buit central propicia el decalatge entre nivells que ens permet d’una banda, absorbir la diferència de cota existent entre el carrer i jardí i de l’altra, aprofitar al màxim el volum edificable.

Amb la premissa d’introduir el mínim de divisòries interiors possible, la casa s’organitza en unitats programàtiques diferenciades articulades al voltant d’uns elements nucli. Aquests nuclis travessen verticalment l’espai i concentren les instal·lacions i els tancaments mòbils. L’espai es configura en base a aquests elements verticals que d’alguna manera estableixen una seqüència amb els arbres del jardí.

La naturalesa oberta dels espais permet que l’atri central actuï com a regulador climàtic i que aprofiti l’estratificació de l’aire per a descarregar tèrmicament els espais comuns de planta baixa oberts a sud.

més informació

+

-

tit

n|t