Eng

Banyoles

Exterior 1b

Banyoles

Tipologia: Equipament, Biblioteca
Concurs: 2n Premi, 2023
Situació: Banyoles
Mida: 3.560 m2
Client: Ajuntament de Banyoles
Equip: Ida + Josep Llinàs

Imatges: Binil

L’emplaçament de la nova biblioteca Comarcal de Banyoles ofereix l’oportunitat de recuperar un espai representatiu en la memòria dels banyolins i, al mateix temps, atorga un gran potencial transformador i dinamitzador al nou equipament.

L’antic convent de la Providència, se situa extramurs en una posició estratègica de frontissa entre el nucli antic de la vila i els barris més suburbans de la ciutat. La implantació del nou equipament en aquest context es planteja com l’ocasió idònia per a establir un nou espai de centralitat capaç de cosir dos teixits urbans avui en dia poc connectats

La nova biblioteca es construeix a partir de les traces compositives de l’antiga capella però bascula la seva centralitat cap al nou passatge. La proposta s’organitza en planta en base a dos eixos perpendiculars: l’eix central de la nau de la capella i l’eix transversal de l’accés. El centre de la biblioteca orbita al voltant de la intersecció d’aquests dos eixos.

Una gran coberta

Amb la vocació d’emfatitzar la relació de l’equipament amb l’espai públic, el projecte es concep com una gran coberta que decreix cap al passatge i s’eleva cap a nord. D’aquesta manera, es proposa una secció transversal esglaonada que ens permet aconseguir una escala més humana, a la zona de l’accés i acumular programa a la part posterior.

Aquesta gran coberta s’enllaça amb la nova coberta de la capella, que es restitueix i s’adapta a la geometria de la seva façana original, generant així una coberta contínua per a tot el conjunt. El pati central, que incorpora les comunicacions verticals de l’edifici, ajuda a articular plàsticament la trobada i tracta de posar en valor el campanar, fent-lo visible des de l’interior.

més informació

+

-

tit

n|t